SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina splošnih pogojev poslovanja)

(1) Namen teh Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) je določiti pravice in obveznosti prodajalca in potrošnikov ter potrošnic (v nadaljnjem besedilu: potrošnikov) pri uporabi spletne trgovine, naročanju, nakupu in prodaji blaga, ki so na voljo v spletni trgovini acemace.si.

(2) Ti splošni pogoji za izvedbo nakupa preko spletne trgovine acemace.si, ali elektronske pošte, so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Obligacijskim zakonikom (OZ), ki veljajo v Republiki Sloveniji.

(3) Pred oddajo naročila svetujemo potrošnikom, da skrbno in temeljito preberejo te splošne pogoje ter jih po potrebi natisnejo ali shranijo za poznejšo uporabo. Pri oddaji naročila se smatra, da je potrošnik prebral, razumel in se v celoti strinja s splošnimi pogoji prodajalca. Splošni pogoji veljajo vedno, razen, če se prodajalec in potrošnik dogovorita za upoštevanje drugačnih pravil poslovanja.

(4) Navedeni splošni pogoji so veljavni z oddajo naročila preko spletne strani acemace.si, ob vsakem nakupu.

(5) Splošni pogoji prodajalca se lahko kadarkoli dopolnijo ali spremenijo z novimi določili, zato je priporočljivo, da jih potrošnik prebere pred vsakim nakupom. Za vsako oddano naročilo veljajo splošni pogoji prodajalca, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila. Potrošnik je pred oddajo naročila posebej opozorjen na veljavne splošne pogoje.

(6) Spletna trgovina prodajalca je informacijski sistem za potrošnika, ki je namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov.

(7) Piškotki so majhne datoteke, ki jih spletno mesto ustvari med obiskom in na ta način se omogoči spremljanje obiskanost spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, kjer so shranjene nastavitve za spletno mesto in podatki o profilu. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. S pomočjo piškotkov se zagotovi hitrejša in enostavnejša interakcija med kupcem in spletno stranjo.

2. člen

(pomen izrazov v teh splošnih pogojih)

1. »potrošnik« je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti;

2. »prodajalec« je podjetje @ceM@ce, ki sklepa prodajne pogodbe;

3. »podjetje« je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vključno z drugimi organizacijami oziroma drugimi fizičnimi osebami, ki zagotavljajo potrošnikom blago, storitve in digitalno vsebino proti plačilu. Ta oseba se šteje za podjetje, tudi če deluje prek osebe, ki nastopa v njenem imenu ali po njenem naročilu;

4. »tretja oseba« je oseba, ki ni prevoznik in jo za prevzem blaga imenuje kupec;

5. »proizvajalec« je podjetje, ki izdeluje končno blago ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine, oziroma druga oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na blagu predstavlja kot njegov proizvajalec. Za proizvajalca se štejejo tudi uvoznik in distributer blaga, ki ni proizvedeno v Republiki Sloveniji, predstavništvo proizvajalca v Republiki Sloveniji ali katera koli druga oseba, ki daje videz, da je proizvajalec, s tem, da blago označi s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim znakom razlikovanja;

6. »osebni podatki« so osebni podatki, kot so opredeljeni v 1. točki 4. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1).

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

3. člen

(prodajni pogoji)

(1) Nakup izdelkov v naši spletni trgovini smejo opravljati zgolj osebe, ki so starejše od 18 let.

(2) Potrošnik potrjuje, da je v celoti prebral, razumel in se seznanil s splošnimi pogoji ter, da se z njimi v celoti strinja.

(3) Spletna trgovina acemace.si in vse objavljene vsebine so last prodajalca, ki je prav tako imetnik vseh pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi.

(4) Logotip prodajalca, ki je objavljen v spletni trgovini, je last prodajalca, ki je hkrati imetnik vseh pravic za njegovo uporabo in razpolaganje z njim. Logotip se ne sme uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja prodajalca.

INFORMIRANJE POTROŠNIKOV

4. člen

(predhodne informacije)

Prodajalca se zavezuje, da bo potrošniku še preden ga zavezuje kupoprodajna pogodba ali ponudba, zagotovil spodaj navedene podatke:

1.      glavne značilnosti blaga, storitve ali digitalne vsebine v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu, storitvi ali digitalni vsebini;

2.      firmo, naslov sedeža podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo;

3.      končno ceno blaga, storitve ali digitalne vsebine, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga, storitve ali digitalne vsebine ni mogoče izračunati vnaprej;

4.      informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;

5.      plačilne pogoje ter pogoje dostave blaga in izvedbe storitve oziroma dobave digitalne vsebine, rok dostave blaga in izvedbe storitve oziroma dobave digitalne vsebine, kadar je to potrebno;

6.      informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;

7.      seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga, storitve ali digitalne vsebine;

8.      seznanitev z možnostjo in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljnega jamstva (tržne garancije), kadar je to potrebno;

9.      trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;

10.   funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito blaga z digitalnimi elementi, digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar je to primerno;

11.   informacijo o združljivosti in interoperabilnosti blaga z digitalnimi elementi, digitalne vsebine ali digitalne storitve, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.

KUPOPRODAJNA POGODBA

5. člen

(opredelitev)

(1) Kupoprodajna pogodba je napisana v slovenskem jeziku in je sklenjena, ko prodajalca po elektronski pošti naročilo potrošnika potrdi, naslov e-sporočila »POTRJENO NAROČILO«.

(2) Kupoprodajna pogodba oziroma naročilo je v e-obliki shranjena na strežniku prodajalca.

(3) Registriran potrošnik, ki ima ustvarjen račun v spletni trgovini acemace.si lahko dostopa vedno do kupoprodajne pogodbe oziroma vsebine naročila v rubriki »MOJ RAČUN«.

(4) Neregistriran potrošnik, lahko po elektronski pošti na e-naslov: info@acemace.si pošlje zaprosilo za kopijo kupoprodajne pogodbe oziroma vsebine naročila, v dopisu mora navesti, številko naročila ali podatke potrošnika.

(5) Kupoprodajna pogodba oziroma naročilo se hrani v e-obliki za čas oziroma rok, ki je potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi predpisi.

INFORMACIJE PRED NAKUPOM

6. člen

(pomembne informacije pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe)

(1) Naročanje izdelkov v spletni trgovini acemace.si je možno 24 ur na dan ter vse dni v letu, razen, če pride do okvare oz. napake pri delovanju in je dostop do spletne trgovine onemogočen ali, če je potrebno izvesti vzdrževanje ali posodobitev vsebine spletne strani.

(2) Za uspešen zaključek naročila je potreben vnos osebnih podatkov potrošnika, pri čemer vnos podatkov ni pogojen z registracijo v spletnem portalu. V spletni trgovini acemace.si lahko potrošnik naročilo odda tudi kot gost.

(3) Registracija računa je možna z veljavnim e-naslovom. Po registraciji v spletno trgovino acemace.si, potrošnik na svoj e-naslov prejme uporabniško ime in geslo. Geslo je znano le potrošniku. Uporabniško ime je enako naslovu elektronske pošte potrošnika. Registracija je možna pred, med in ob zaključku nakupa. Če želi potrošnik svoje uporabniško ime in geslo spremeniti lahko to stori v rubriki »MOJ RAČUN«.

(4) Prodajalec si pridržuje pravico naročilo preklicati, če potrošnik prodajalcu ne posreduje vseh potrebnih podatkov za dostavo blaga (ime, priimek, naslov, hišna številka, telefonska številka in e-naslov).

(5) Prodajalec vsa obvestila in odgovore na vprašanja povezana z nakupom v spletni trgovini acemace.si pošilja po elektronski poti potrošniku. Celotna konverzacija je shranjena v e-obliki na strežniku prodajalca.

(6) Fotografije izdelkov v spletni trgovini acemace.si so lahko simbolične in ne zagotavljajo vedno dejanskega stanja izdelka v celoti. Prav tako lahko barvni odtenki in videz izdelkov odstopajo od dejanskega stanja blaga, zato prodajalec ne odgovarja za morebitne minimalne razlike med izdelki in prikazom v spletni trgovini acemace.si.

(7) Dodatki na fotografijah niso sestavni del ponudbe razen, če je v opisu navedeno drugače.

(8) Večina izdelkov iz kategorije dom in vrt se pred uporabo morajo sestaviti, zato prodajalec svetuje, da potrošnik pred montažo izdelka, v izogib poškodovanju blaga zaradi neustrezne montaže, natančno prebere navodila za uporabo. Če potrošnik pri sestavljanju izdelkov ni vešč, priporočamo, da se obrne na strokovnjaka.

(9) Ponudba v naši spletni trgovini se zaradi narave dela nenehno spreminja in aktualizira.

(10) Pred nakupom izdelka se lahko potrošnik vedno posvetuje s prodajalcem in zahteva tudi navodila za uporabo v PDF obliki. Montažo kupljenih izdelkov prodajalec ne izvaja.

(11) Dostava blaga je možna znotraj območja RS. Naročila preko spletne strani prodajalca lahko oddajajo vsi prebivalci EU držav ali osebe, ki imajo stalno oziroma začasno prebivališče v državah članicah EU.

KORAKI IN STATUSI NAROČILA

7. člen

(koraki za oddajo naročila)

(1) Potrošnik najprej izbere izdelek, ki ga želi naročiti v spletni trgovini acemace.si, s klikom na gumb »DODAJ V KOŠARICO« se izbran izdelek doda v košarico. Košarico lahko potrošnik pred nakupom preveri, spremeni izbrano količino, ali izdelek odstrani iz košarice.

(2) Ko je izdelek v »KOŠARICA« lahko potrošnik nadaljuje s pritiskom na gumb »NADALJUJ NA BLAGAJNO«.

(3) Z izbiro gumba »NADALJUJ NA BLAGAJNO«, se potrošniku odpre okno »PODATKI PLAČNIKA«. Tukaj potrošnik vpiše svoje podatke. Za uspešen zaključek nakupa mora potrošnik izpolniti vsa obvezna polja o plačniku, ki so označena z rdečo zvezdico (ime, priimek, ulica in hišna številka, mesto, država/regija, telefon, e-poštni naslov). Če želi potrošnik prejeti račun na davčno lahko vnese tudi Naziv podjetja in ID številko za DDV. Potrošnik lahko izbere tudi drug naslov za dostavo blaga znotraj RS. Po uspešnem vnosu obveznih podatkov potrošnik na levi strani vidi »PODATKI PLAČNIKA«, na desni strani pa »VAŠE NAROČILO«. Tukaj lahko potrošnik ponovno preveri podatke svojega naročila: Izbrani izdelek, število kosov, delni znesek, strošek dostave, skupni znesek naročila, ki vključuje DDV. V tem koraku potrošnik izbere plačilno sredstvo (neposredna bančna transakcija, kreditna kartica ali storitev PayPal).

(4) Pred oddajo zavezujočega naročila potrošnik lahko kadarkoli preveri in spremeni vnesene podatke o plačniku, naročilu, plačilu in o dostavi.

(5) Če želi potrošnik z nakupom nadaljevati najprej prebere Pravilnik o zasebnosti za nadaljevanje z nakupom pa mora potrošnik obvezno prebrati in se v celoti strinjati tudi s splošnimi pogoji prodajalca. Za nadaljevanje z nakupom pritisne gumb »KUPITE SEDAJ« in s pritiskom na gumb uspešno zaključi svoj nakup. Potrošnik s pritiskom na gumb »KUPITE SEDAJ« odda zavezujoče naročilo z obveznostjo plačila za izdelke iz košarice. Po oddaji naročila spremembe naročila niso več mogoče. Potrošniku se nato odpre okno z naslovom »NAROČILO JE ODDANO« kjer potrošnik ponovno prejeme vse podrobnosti o svojem naročilu.

(6) Po zaključenem nakupu potrošnik na svoj e-naslov prejme samodejno generirano e-obvestilo, da je bilo naročilo sprejeto s strani prodajalca. Pravni status e-obvestila z naslovom »NAROČILO SPREJETO« je »prednaročilo«, ki prodajalca ne zavezuje k zagotovitvi naročenih izdelkov, do njegove pisne potrditve.

(7) Po prejemu naročila prodajalec naročilo najprej pregleda, preveri njegovo dobavljivost in naročilo potrdi ali z razlogom zavrne, če blago ni več na zalogi pri dobavitelju, ali naročeno blago ne more biti dostavljeno v dogovorjenem roku. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče potrošnika na njegovo posredovano kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi blaga, ki ni na zalogi v lastnem skladišču prodajalca, je prodajalec izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na rok, v katerem mu ta lahko dostavi blago.

(8) Če je potrošnik izbral način plačila »KREDITNA KARTICA« ali storitev »PAYPAL«, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo še isti delovni dan.

(9) Če je potrošnik izbral način plačila »NEPOSREDNA BANČNA TRANSAKCIJA«, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo šele, ko je nakazilo vidno na TRR račun prodajalca. Rok za plačilo po predračunu je 3 dni od prejema predračuna.

(10) Prodajalec preko e-pošte potrošnika sproti obvešča o informacijah v zvezi z dobavo blaga. Če se rok dobave podaljša prodajalec o tem obvesti potrošnika, če potrošnik ne želi čakati ima pravico prodajalca o tem pisno obvestiti in naročilo brezplačno preklicati. Prodajalec bo potrošniku po prejemu preklica naročila vrnil že vplačano kupnino. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču, razen v kolikor bi jo prodajalec, povzročil namenoma ali iz malomarnosti.

(11) Po uspešnem komisioniranju blaga potrošnik na svoj e-naslov prejme obvestilo z naslovom »VAŠE NAROČILO JE NA POTI«, kar pomeni, da je prodajalec v dogovorjenem roku blago odposlal na želeni naslov potrošnika. Pri tem pa prejme tudi naslednje podatke: unikatno številko za sledenje paketa, povezavo do veljavnih splošnih pogojev, povezavo do politiko vračil in povezavo do pogostih vprašanj, do katerih lahko potrošnik v vsakem trenutku dostopa preko računalnika ali mobilne naprave.

OCENE IZDELKOV

8. člen

(obvestilo o ocenah)

(1) Pred oddajo naročila lahko potrošnik označi kljukico, da se strinja z oddajo preverjene ocene izdelkov in storitev, ki jih v imenu spletne trgovine acemace.si zbira neodvisna organizacija CusRev. Če potrošnik označi to kljukico v nekaj dneh po zaključenem naročilu prejme na svoj e-naslov samodejno generirano anketo o zadovoljstvu z nakupom in storitvijo v spletni trgovini acemace.si, v nasprotnem primeru ankete ne prejme. Zraven ocene se izpiše, da gre za potrjenega kupca.

(2) Oceno izdelka lahko potrošnik ali obiskovalec poda tudi kot gost. Oceno izdelka lahko odda vsak obiskovalec naše spletne trgovine. Kljub temu, da lahko vsak obiskovalec odda oceno, bo le-ta prikazana v naši spletni trgovini po prevrbi, da je ocenjevalec v našem sistemu zaveden kot potrošnik tega izdelka. Na naši spletni strani so prikazane vse ocene obiskovalcev, ki so ocenjen izdelek tudi v naši spletni trgovini kupili. S tem zagotavljamo pristnost ocen. Za oddajo ocene je potrebno vnesti ime in veljaven elektronski naslov, ki pa ni javno objavljen, ta je viden le upravljalcu spletne strani. Vse ocene so v naši spletni trgovini objavljene ne glede na prejeto oceno in mnenje o izdelku ali prodajalcu. Podane ocene ne vplivajo na pogodbeno obveznost med prodajalcem in potrošnikom. Vse objavljene ocene na naši spletni strani so podane s strani resničnih potrošnikov in niso sponzorirane. Žaljivi komentarji, ki niso povezani z izdelkom ali storitvijo prodajalca, ne bodo prikazani v naši spletni trgovini.

(3) Izdelek je možno oceniti z 1 do 5 zvezdicami, pri tem je 1 najnižja in 5 najvišja možna ocena. Ocena se lahko odda le, če se izbere ocena oz 1 do 5 in se napiše mnenje v komentarju, brez navedenega se ocena izdelka ne da oddati. Ocene in mnenja sta prikazana na strani izdelka ter na začetni spletni strani, spodaj v nogi. Prav tako so razvrščeni po datumu oddaje, od najnovejšega do najstarejšega. Vsi obiskovalci naše spletne trgovine lahko brez registracije oddajo tudi svoje mnenje na že objavljene komentarje.

SPREMEMBA IN PREKLIC NAROČILA

9. člen

(preklic naročila pred dostavo blaga)

(1) Če želi potrošnik svoje naročilo spremeniti je potrebno o tem prodajalca nemudoma pisno na e-naslov: info@acemace.si, obvestiti.

(2) Če želi potrošnik svoje naročilo preklicati, mora o tem nemudoma pisno obvestiti prodajalca na e-naslov: info@acemace.si. V primeru, da je naročilo že v zadnji fazi obdelave in zaradi avtomatiziranih postopkov naročila ni mogoče več preklicati, ima potrošnik pravico tudi po prejemu blaga odstopiti od pogodbe.

(3) Prodajalec lahko zavrne sklenitev kupoprodajne pogodbe oziroma lahko od kupoprodajne pogodbe odstopi, če je prišlo do tehnične napake ali, če je bila izdelku dodeljena očitno napačna cena ali rok dostave.

CENE

10. člen

(cene izdelkov)

(1) Objavljene redne cene so enake in veljajo tako za registrirane kot za neregistrirane potrošnike (goste).

(2) Akcijske cene so cene, ki veljajo tako za registrirane kot za neregistrirane potrošnike. Akcijske cene veljajo za izdelke v akciji do razprodaje zalog, prečrtane cene so redne cene objavljene na spletni strani prodajalca.

(3) Cene so napisane ob izdelku, stroški dostave niso vključeni v ceno izdelka.

(4) Vse cene so navedene v EUR in vsebujejo zakonsko predpisan DDV.

(5) Cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

(6) Cene objavljene v spletni trgovini prodajalca se nenehno spreminjajo brez predhodnega obvestila.

PLAČILA

11. člen

(načini plačevanja)

(1) Plačilo po povzetju za naročila do 50,00 EUR.

(2) Plačilo z UPN položnico

UPN položnice vsebujejo tudi QR kodo, zato boste lahko plačilo opravili na vseh prodajnih mestih, kjer je omogočeno plačevanje položnic, kot npr.: v Mercatorjevih, Sparovih, Tuševih oziroma na Petrolovih prodajnih mestih, trafikah 3DVA, na pošti, banki ali e-banki.

Rok plačila po predračunu je 3 dni od dneva prejema predračuna. Če v tem času plačilo ne bo izvedeno, se smatra, da potrošnik odstopa od naročila, zato bo naročilo preklicano.

(3) Plačilo s kreditnimi karticami, preko spletnega plačilnega vmesnika Stripe, ki zagotavlja varno plačilo:

• Mastercard
• Visa (kreditna)
• American express

Pri plačilu s kartico je potrebno vnesti številko kartice, rok veljavnosti in CVV številko. Po vnosu vseh podatkov boste prejeli varnostno kodo po sms-u oziroma drugem kanalu, ki vam jo zagotovi banka oziroma izdajatelj plačilne kartice. V kolikor ne boste prejeli varnostne kode, se prosimo obrnite na svojega prodajalca bančnih storitev oziroma izdajatelja kartice. Zaradi varnosti je transakcija s kreditno kartico možna zgolj z vnosom varnostne kode, brez varnostne kode transakcija ne bo izvedena. Po uspešnem plačilu in zaključku nakupa bo vaša transakcija vidna tudi na vašem bančnem izpisku.

(4) Plačilo preko storitve PayPal (za izvedbo plačila bo potrošnik preusmerjen na stran PayPal-a).

(5) Račun lahko prejme plačnik računa in ne prejemnik blaga, če je potrošnik ob zaključku nakupa navedel drug naslov dostave.

POPUSTI

12. člen

(1) Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za izdelke, ki so v akciji.

IZDAJA RAČUNA

13. člen

(1) Prodajalec v svoji bazi podatkov hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas oziroma rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi predpisi.

(2) Prodajalec po zaključku nakupa potrošniku na e-naslov pošlje v PDF obliki račun, z naslovom »IZDANI RAČUN«. Potrošnik za vsako naročilo prejme račun.

(3) Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

(4) Po nakupu, je potrošnik dolžan preveriti pravilnost vnesenih podatkov, v primeru odstopanj mora o tem nemudoma obvestiti prodajalca, najkasneje pa v 8 dneh od prejema računa.

Splošni pogoji poslovanja

POŠTNINA IN DOBAVNI ROKI

14. člen

(1) Stroški pošiljanja so brezplačni. Pošiljanje blaga se izvaja preko prevoznih partnerjev DHL in Pošta Slovenije.

(2) Ob prevzemu blaga potrošnik s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega blaga.

(3) Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s prodajalca na kupca, ko ta blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik.

(4) Blago se dostavi v roku 4 do 7 delovnih dni. Rok za odpremo naročenega blaga začne teči naslednji delovni dan po oddaji naročila oz. plačila (sobote, nedelje in prazniki se ne upoštevajo kot delovni dnevi).

(5) Prodajalec blago odpošlje oz. dostavi v dogovorjenem roku. V primeru zamude pri dostavi prodajalca o tem nemudoma v pisni obliki obvesti potrošnika.

(6) Pri zamudi dostave prevoznih partnerjev, prodajalec nima vpliva.

(7) Potrošnik mora zagotoviti možnost dostave med 7.30 in 18.00 uro. Približno uro dostave lahko potrošnik izve pri dostavni službi.

(8) Če naročeno blago ni na zalogi, prodajalec o tem obvesti porošnika ter ga obvesti o novem dobavnem roku. Če se z novim dobavnim rokom potrošnik ne strinjate lahko naročilo brezplačno prekličete.

ODSTOP OD POGODBE ZA FIZIČNE OSEBE

15. člen

(odstopa od pogodbe za fizične osebe)

(1) Potrošnik (fizična oseba) ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od sklenjene pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstop od pogodbe potrošnik lahko sporoči preko oddaje obrazca: Odstop od pogodbe ali na e-naslov: reklamacije@acemace.si.

(2) Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:
Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov.

(3) Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Šteje se, da je potrošnik pravočasno vrnili blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

(4) Potrošnik prejeto blago ne sme neovirano uporabljati ves čas do odstopa od pogodbe.

(5) Odstop od pogodbe ni mogoč za blago po naročilu.

(6) Vračilo kupnine bo izvedeno v roku 14 dni od prejema obvestila o odstopu od pogodbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal na naslov podjetja, Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Prodajalec kupcu vrne kupnino z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

(7) Stroške vračila blaga vedno krije potrošnik, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Stroški vračila blaga se obračunavajo po veljavnem ceniku dostavne službe, ki jo izbere potrošnik. Stroški poštnine pri vračilu blaga so odvisni od ponudnika ter od storitve, ali gre za pošiljko ali paket.

(8) Pošiljk z odkupnino prodajalec ne sprejema.

(9) Osebna dostava blaga na sedež podjetja prodajalca ni možna. Vsi izdelki kupljeni v spletni trgovini acemace.si so takšne narave, da jih je moč vrniti po pošti.

(10) Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. V tem primeru prodajalec pisno obvesti kupca in si pridržuje pravico zaradi neustreznega ravnanja z izdelkom (uporaba, drugačna kakovost ali lastnosti) zadržati del kupnine za zmanjšano vrednost blaga.

VRAČILO BLAGA ZA PRAVNE OSEBE

16. člen

(odstop od pogodbe za pravne osebe)

(1) Postopek nakupa v spletni trgovini acemace.si za pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe) je popolnoma enak kot za fizične osebe. Če želi pravna oseba račun na podjetje je potrebno v polje Naziv podjetja vnesti ime podjetja in v polje Davčna številka vnesti davčno številko podjetja.

(2) Če želi pravna oseba (podjetja, samostojni podjetniki in druge pravne osebe) račun na podjetje, sprejme pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Splošni pogoji poslovanja za fizične osebe so enaki in veljajo tudi za pravne osebe glavna razlika je v možnosti odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam prodajalec omogoča vračilo naročenega blaga v okviru garancijskih pogojev. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga, kot to velja za kupce (fizične osebe). Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno.

REKLAMACIJE

17. člen

(1) Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide s prodajalca na kupca, ko ta blago fizično prejme ali ko blago fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik.

(2) Potrošnik (fizična oseba) ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik je dolžan ob prevzemu blaga v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti nemudoma obvestiti prodajalca skladno s prvim odstavkom istega člena.

(3) Potrošnik (podjetje, samostojni podjetnik in druge pravne osebe) ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik, je dolžan ob prevzemu blaga v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti o tem nemudoma obvestiti prodajalca skladno s prvim odstavkom istega člena.

(4) Kasnejših reklamacij skladno s prvim odstavkom istega člena, ne upoštevamo.

OPOZORILO: TRANSPORTNE POŠKODBE NI MOGOČE UVELJAVLJATI BREZ ORIGINALNE EMBALAŽE!

(5) V primeru, da potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik ugotovi, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja lahko potrošnik prijavi škodo tudi nemudoma kurirju najkasneje pa v roku 7 koledarskih dni dostavni službi. Morebitne poškodbe oz. pomanjkljivosti je potrebno vnesti v zapisnik in ga podpisati skupaj s kurirjem ter kopijo zapisnika za hitrejšo rešitev postopka v vednost poslati prodajalcu na: reklamacije@acemace.si.

(6) Potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik mora ob prejemu pošiljke preveriti, če se sledilna številka paketa ujema s poslano sledilno številko paketa, ki jo je prodajalec poslal na e-naslov kupca.

(7) Če potrošnik opazi, da v paketu manjkajo izdelki ali sestavni deli, je potrošnik dolžan pustiti vso prejeto vsebino v paketu, saj dostavna služba morebitno izropanost pošiljke preverja s tehtanjem.

(8) Pregled prejetega blaga po korakih, neposredno ob prevzemu blaga s strani dostavne službe:
Potrošnik, ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje potrošnik (v nadaljevanju: tretja oseba) je dolžan ob prevzemu blaga s strani dostavne službe preveriti, če:
1. je originalna embalaža nepoškodovana, v primeru poškodbe je obvezna fotografija;
2. je notranja zaščita nepoškodovana, v primeru poškodbe je obvezna fotografija;
3. je naročeno blago nepoškodovano, v primeru poškodbe je obvezna fotografija;
4. je blago v brezhibnem stanju, v primeru odstopanja je obvezna fotografija;
5. so dostavljeni vsi pripadajoči deli;
6. je prejel blago, ki ga je naročil;
7. če so priložena navodila za uporabo.

(9) Potrošnik, ali tretja oseba je dolžan blago preveriti tako, da vzame blago iz škatle, izdelka ni potrebno takoj montirati, pomembno pa je preveriti, ali je izdelek s strani dostavne službe dostavljen brez pomanjkljivosti in z vsemi pripadajočimi deli.

(10) Če se potrošnik s pogodbo poleg plačila za glavno pogodbeno obveznost zaveže k dodatnim plačilom, mora prodajalec za tako plačilo pridobiti kupčevo izrecno soglasje, preden ga pogodba zavezuje.

ORIGINALNA EMBALAŽA

18. člen

(1) Originalna embalaža ali embalaža, ki blago zaščiti enako kot jo je originalna embalaža, je sestavni del izdelka, zato prodajalec priporoča, da originalno embalažo vključno z notranjo zaščito potrošnik shrani, in da jo ne poškoduje, uniči ali zavrže. V vseh primerih, ko potrošnik skladno s pogoji poslovanja uveljavlja zahtevek iz naslova reklamacije, garancije ali neskladnost blaga, prodajalec priporoča, da se izdelek pošlje v originalni embalaži v izogib poškodovanju blaga med transportom zaradi neustreznega pakiranja.

GARANCIJA

19. člen

(1) Garancija je vsaka obveznost, ki jo prodajalec ali proizvajalec (v nadaljnjem besedilu: garant) prevzame do potrošnika poleg zakonskih obveznosti prodajalca iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga in s katero se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

(2) Garant jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če se izdelek uporablja v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

(3) Pravice potrošnika, ki jih lahko uveljavlja na podlagi garancijskega lista, prenehajo po preteku dveh let od dneva, ko jih je uveljavljal.

(4) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(5) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(6) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

(7) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(8) Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(9) Če kupljeno blago ne deluje brezhibno oz. nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu, lahko potrošnik uveljavi garancijo pri čemer je potrebno izpolniti Obrazec za uveljavljanje garancije.

(10) Garancija ne velja v naslednjih primerih:

• če izdelek ni bil pravilno skladiščen;
• če izdelek ni bil pravilno sestavljen v skladu z navodili za uporabo;
• če se je z izdelkom ravnalo grobo, neustrezno, malomarno;
• če se je izdelek čistil z neustreznimi čistilnimi sredstvi;
• če je bil izdelek na prostem in vlažnem prostoru, razen če ni drugače navedeno;
• če so nastale naključne škode;
• če je škoda nastala kot posledica višje sile (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.);
• če je škodo ali spremembo na izdelku povzročil potrošnik ali tretja oseba;
• če potrošnik ali tretja oseba ni upoštevala varnostnih opozoril in navodil za vzdrževanje;
• če je škodo povzročil vodni kamen;
• če gre za obrabo obrabljivih delov (npr. baterije, zmogljivost akumulatorja);
• če gre za običajne obrabe izdelka, kot npr.: praske, ureznine.

NESKLADNOST BLAGA

20. člen

(subjektivne zahteve za skladnost blaga)

(1) Blago je neskladno:

 • če ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi,
 • če ni primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal,
 • če ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi,
 • če ni posodoljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

–(2) Poleg navedenega iz prejšnjega odstavka, je blago neskladno tudi, če:

 • ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor,
 • ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno,
 • ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:
  • za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
  • je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali
  • javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

21. člen

(objektivne zahteve za skladnost blaga z digitalnimi elementi)

(1) V primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi, in so mu te posodobitve tudi dobavljene v obdobju:

–        ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve, ali

–        dveh let od dobave blaga z digitalnimi elementi, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali

–        v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v obdobju, daljšem od dveh let.

(2) Kadar potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, dobavljenih v skladu s prejšnjim odstavkom, prodajalec ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da:

–        je prodajalec obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ne namesti, ter

–        razlog za to, da potrošnik posodobitve ni namestil ali jo je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki so bila zagotovljena potrošniku.

22. člen

(1) Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

23. člen

(1) Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. Prodajalec ne odgovarja za neskladnosti na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, od dneva prejema blaga.

24. člen

(1) Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje. Potrošnik lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje prodajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

–        je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali

–        izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

25. člen

(1) Prodajalec se zavezuje k varovanju in skrbnem hranjenju vseh pridobljenih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki pridobljeni preko spletne trgovine acemace.si, bodo uporabljeni izključno za obdelavo naročila, pošiljanje izdelkov in obveščanje o novih oz. akcijskih ponudb, če se potrošnik s tem izrecno strinja.

(2) Poleg upravljavca (prodajalec @ceM@ce, Boštjan Makovec s. p., Prušnikova ul. 70, 1210 Ljubljana – Šentvid), osebne podatke v njegovem imenu obdelujejo tudi zunanji partnerji prodajalca, kot so proizvajalci in dobavitelji izdelkov, katere ponuja podjetje @ceM@ce, Boštjan Makovec s. p. v svoji spletni trgovini za namen obdelave naročila in pošiljanje blaga. Vsi upravljavci so zakonsko zavezani v skladu z GDPR.

(3) Prevozniki: Pošta Slovenije in DHL.

(4) Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano v Zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

(5) Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Evropske unije. Vaše osebne podatke ne obdelujemo za druge namene ter jih ne posredujemo drugim tretjim osebam.

VARNOST

26. člen

(1) Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Prodajalec v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat.

KONČNE DOLOČBE

27. člen

(1) Prodajalec si pridružuje pravico v skladu s spremembo svoje poslovne politike ali veljavne zakonodaje spremeniti ali dopolniti te splošne pogoje poslovanja, brez predhodnega obvestila kupcu.

(2) Prodajalec si pridržuje pravico do vsebinskih in tiskarskih napak na spletni strani in zanje ne odgovarja. Kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.

(3) Prodajalec si zelo prizadeva objavljati samo pravilne in preverjene podatke, v primeru, da na naši spletni strani odkrijete neustrezne ali neresnične informacije, vas prosimo, da nas o tem obvestite na info@acemace.si.

REŠEVANJE SPOROV

28. člen

(1) Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

(2) Pritožbo lahko potrošnik vloži na e-naslov: reklamacije@acemace.si ali pisno po navadni pošti na sedež podjetja @ceM@ce, Boštjan Makovec s. p., Prušnikova ulica 70, 1210 Ljubljana – Šentvid. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

(3) Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

29. člen

(1) Skladno z zakonskimi normativi prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

(2) Prodajalec, ki kot ponudnik blaga omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Povezava do platforme je na voljo:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

30. člen

(1) Prodajalec je pri pripravi teh splošnih pogojih poslovanja upošteval predvsem Zakon o varstvu potrošnikov, Obligacijski Zakonik, Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu. V primeru nejasnosti ali v primeru, da niso vsi členi zgoraj naštetih zakonov v teh splošnih pogojih zajeti, veljajo določbe v navedenih zakonih.

PODATKI PODJETJA

31. člen

Naziv podjetja@ceM@ce, spletna prodaja, Boštjan Makovec s. p.
Skrajšan naziv@ceM@ce, Boštjan Makovec s. p.
Blagovna znamkaACEMACE
Sedež podjetjaPrušnikova ul. 70, 1210 Ljubljana – Šentvid, e-naslov: info@acemace.si
DirektorBoštjan Makovec, univ. dipl. ekon.
Prokuristmag. Aleksandra Makovec
ID številka za DDVSI28983068
Zavezanec za DDVDA
Matična številka8064555000
Leto ustanovitve2017
Registrski organAJPES, izpostava Ljubljana
Številka316-03-01988-2021/3
VEM številka0700-82-20210414-003365
Glavna dejavnostšifra podrazreda po SKD: 47.910
Naziv podrazredaTrgovina na drobno po pošti ali po internetu
Poslovni računIBAN: SI56 3400 0101 8571 756 (Sparkasse d.d.)
BICKSPKSI22

Datum: 17. 9. 2023