Splošni pogoji poslovanja za izvedbo tečajev nemščine

JEZIKOVNI TEČAJI NEMŠČINE ZA VRTCE IN PODJETJA

(»Splošni pogoji podjetja @ceM@ce«)

Veljavni od 14.01.2018

1. Splošni pogoji poslovanja

a) Splošni pogoji poslovanja veljajo za izvedbo jezikovnih tečajev nemščine, ki jih ponuja podjetje @ceM@ce, Boštjan Makovec s.p. (v nadaljevanju podjetje). Ti splošni pogoji poslovanja veljajo vedno, razen, če se podjetje in fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju tečajnik, v pravilniku uporabljena moška oblika samostalnika, ki je uporabljena kot nevtralna za moški in ženski spol) v pisni obliki dogovorita za upoštevanje drugačnih pravil poslovanja.

b) Pri oddaji naročila na spletni strani podjetja, po e-pošti ali telefonu, se smatra, da je tečajnik prebral Splošne pogoje poslovanja podjetja in, da se z njimi v celoti strinja.

2. Število ur tečaja nemščine

a) Število ur pri programu @ce-DEAL je odvisno od predhodnega individualnega dogovora s tečajnikom.

b) Število ur pri programu TENCIMENCI znaša za celotno šolsko obdobje 30 pedagoških ur.

3. Cena

a) Cena tečaja za program TENCIMENCI velja od 4 tečajnikov dalje. 1x na teden po 1 pedagoška ura (45 min.).

b) Število tečajnikov pri programu @ce-DEAL je odvisno od individualnega dogovora med podjetjem in tečajnikom.

c) V primeru, da so v skupini pri programu TENCIMENCI manj kot 4 tečajniki, je možno tudi doplačilo v dogovoru s tečajniki, ki ga določi podjetje. Kot napisano v nadaljevanju:

  • Pri skupini s 3 tečajniki znaša doplačilo na tečajnika 10 EUR na mesec.
  • Pri skupini z 2. tečajnikoma znaša doplačilo na tečajnika 20 EUR na mesec.

4. Število tečajnikov

a) Pridržujemo si pravico, da se tečaj TENCIMENCI odpove, v kolikor je število tečajnikov premajhno oziroma, da se tečaj prestavi na drugi rok. V dogovoru in s strinjanjem tečajnikov, se lahko tečaj izvede z manjšim številom tečajnikov, vendar z doplačilom, kot je navedeno v točki 3.

5. Neizkoriščene in prenos ur 

a) Tečajnik ni upravičen do vračila sorazmernega deleža vplačanega zneska za tečaj, v primeru, da se ni mogel udeležiti določene ure ali določenih ur. Prav tako se zamujena/-e ura/-e ne mora/-jo prenesti na tretje osebe ali druge termine ali tečaje, to velja za oba programa (@ce-DEAL in TENCIMENCI).

b) Tečajnik je upravičen do vračila celotnega zneska ali sorazmernega deleža v primerih, ki so navedeni pod točko 5, to velja za oba programa (@ce-DEAL in TENCIMENCI).

6. Prekinitev tečaja nemščine

a) Tečajnik lahko prekine tečaj, na katerega se je že prijavil, 7 dni pred začetkom tečaja brez dodatnih stoškov, le v upravičenih primerih (daljša bolezen, več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti, smrt v družini ali sorodnika v prvem kolenu, daljša pot v tujino).

b) Tečajnik mora pisno obrazložiti nastalo situacijo ter priložiti dokazilo. V tem primeru je tečajnik upravičen do povračila sorazmernega zneska neobdelanih ur, vendar se mu zaračunajo manipulativni stroški v višini 30 EUR. V tem znesku so vključeni stroški nastali iz naslova administrativnega vodenja, preverjanje znanja nemškega jezika, uvrščanje v primerno stopnjo, svetovanje, priprava in kopije dodatnega gradiva.

Obrazložitev manipulativnih stroškov:

15 EUR (preverjanje znanja nemškega jezika in uvrščanje v stopnjo)

15 EUR (vnos podatkov v CRM, vodenje evidence tečajnikov, svetovanje, kopije dodatnega gradiva).

c) V primeru, da tečajnik odpove tečaj nemščine pred začetkom tečaja na katerega se je prijavil se mu zaračuna sorazmerni del tečaja na katerega se je prijavil, ki je odvisen od roka odpovedi tečaja, kot piše pod črko d.

  • Odpoved 30 dni in več pred začetkom tečaja znaša 0% cena tečaja
  • Odpoved od 15 do 29 dni pred začetkom tečaja znaša 25% cena tečaja
  • Odpoved od 8 do 14 dni pred začetkom tečaja znaša 50% cena tečaja
  • Odpoved od 1 do 7 dni pred začetkom tečaja znaša 75% cena tečaja

7. Literatura

a) Literatura za program @ce-DEAL je vključena v znesku tečaja, kot tudi strošek kopij dodatnega gradiva.

b) Didaktični pripomočki za program TENCIMENCI so vključeni v ceno tečaja.

8. Plačilni pogoji

a) Znesek tečaja nemščine za program @ce-DEAL tečajnik mora poravnati sproti in na mesečni ravni. Kar pomeni prvega ob vpisu, naslednje pa do najkasneje petega (5.) dne v mesecu, razen v primerih, če sta se podjetje in tečajnik drugače dogovorila.

b) Plačilo za program TENCIMENCI se izvaja mesečno na TRR podjetja. Tečajnik mora znesek tečaja poravnati sproti, in sicer prvega ob vpisu, naslednje pa do najkasneje petega (5.) dne v mesecu.

c) Za dva otroka iz iste družine ste upravičeni popusta v višini 10 %.

c) Plačilo tečajev je možno z nakazilom na:

@ceM@ce, Boštjan Makovec s.p.

Prušnikova ul. 70, 1210 Ljubljana – Šentvid

TRR: SI56 3400 0101 8571 756 (Sparkasse d.d.)  

Davčna številka: 28983068

d) V primeru zamujanja s plačilom si pridržujemo pravico zaračunati zakonsko predpisane obresti.

e) Tečajniki bodo položnice prejemali po elektronski pošti na naslov, ki so nam ga zaupali na prijavnem obrazcu.

9. Reklamacije storitev

a) Reklamacije glede izvedenih storitev upoštevamo v roku 8. dni po opravljeni storitvi, pri čemer je potrebno pisno obrazložiti ter poslati priporočeno po pošti na sedež podjetja ali po e-pošti, pri čemer je potrebno podati popolne podatke (ime in priimek, naslov, datum rojstva) tečajnika. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo ter ne vračamo vplačanega zneska tečaja.

b) Tečajniki se morajo pred začetkom tečaja pozanimati o poteku in vsebini tečaja nemščine. Neutemeljenih pritožb ne upoštevamo.

c) Vse pridobljene podatke o tečajnikih varujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

10. Podatki podjetja

@ceM@ce, Boštjan Makovec s.p.

Prušnikova ul. 70, 1210 Ljubljana – Šentvid

GSM: +386 51 631 383

E-naslov: info@acemace.si

TRR: SI56 3400 0101 8571 756 (Sparkasse d.d.)  

Davčna številka: 28983068

Matična številka: 8064555000

Nismo davčni zavezanci.